17.09.14

Harju maakonnaplaneering I etapp

 

Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks oli planeerimis- ja ehitusseadus, mis kehtis kuni 31. detsembrini 2002. Alates 1. jaanuarist 2003 kehtib planeerimisseadus. Harju maakonna arengustrateegia koostamisega alustati 1995. aasta märtsis, kui maavanema käskkirjaga moodustati esimene töögrupp. Oma jõudude ja oskustega juhtis "Harju maakonnaplaneeringu I etapi" koostamist arengu- ja planeeringuosakond. Planeering koostati strateegilise planeerimise põhimõtetest lähtuvalt, kasutades Kanada Linnaplaneerimise Instituudi poolt Eestisse toodud metoodikat.


Maakonnaplaneeringu koostamisel osales ligi 400 inimest. Kuna planeerimisprotsessi haarati kaasa kohalikud omavalitsused nende esindajate kaudu ja erinevad huvigrupid, siis peaks koostatud planeering olema üks kokkulepetest, mis võimaldab suunata Harjumaa arengut nii, et see vastab ka enamuse Harjumaa elanike huvidele. Laialdane kaasatus peaks tagama maakonna arengu seisukohalt oluliste otsuste langetamise kõrgema taseme nii omavalitsustes, maavalitsuses kui ka teistes riigiasutustes. Kehtestatud dokument peaks aitama hinnata planeerimisalaste ettepanekute kvaliteeti, vastuvõetavate otsuste mõju kogu regiooni arengule tervikuna ja tagama nii maavalitsuse kui ka omavalitsuste ning maavalitsuse osakondade vahelise parema koostöö ja otsuste koordineerituse.


Kehtestatud planeering on üks vaheetappidest pidevalt jätkuvas planeeringu protsessis. Vastavalt aja nõuetele ning vajadustele on sellesse planeeringusse võimalik ja vajalik sisse viia muudatusi, sõlmides uusi kokkuleppeid kõigil tasanditel ja kõigi osapoolte vahel. Ootame kõigi aktiivset kaasalöömist selles protsessis.


Täname kõiki, kes aitasid kaasa maakonnaplaneeringu I etapi koostamisele ning jääme ootama Teie uusi konstruktiivseid ettepanekuid, märkusi ja täiendusi.


Kuna planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneering ja üldplaneering liigilt erinevad planeeringud, mille sisu ja eesmärk on planeerimisseaduse järgi erinev ning mille üldistusastmed on erinevad, siis ei pea ja ei saagi maakonnaplaneeringus ning üldplaneeringus esitatud andmed olla alati identsed. Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust.
Planeerimisseaduse § 28 lg 2 punktist 3 tulenevalt tagatakse kehtestatud üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga tutvumine vastavas kohalikus omavalitsuses.

.

Dokumendid:

 Harjumaa asend Läänemere idarannikul.png

(PNG, 1 MB)

 Harju maakonnaplaneering_I etapp_seletuskiri.pdf

(PDF, 2 MB)

 Kaart_keskkond_looduskaitse.pdf

(PDF, 5 MB)

 Kaart_keskkond_reostusobjektid.pdf

(PDF, 5 MB)

 Kaart_kultuurimalestised.pdf

(PDF, 5 MB)

 Kaart_teed_tiheasustus.pdf

(PDF, 927 KB)

 Kaart_tehniline_infratsruktuur.pdf

(PDF, 5 MB)

 Skeem1_Harju maakonna elanike arv ja tihedus.png

(PNG, 6 MB)

 Skeem2_Haridus.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem3_kultuuriasutused Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem4_spordirajatised.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem5_tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem6_jõustruktuurid Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem7_turismiasutused ja sadamad Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem_Harju maakonna maavarad.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem_koostööpiirkonnad Harjumaal.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem_tõmbekeskused Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK