Tervisedendus

Tervisedendus

 

Kontaktisik:

 

Nele Kunder

Haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaal- ja tervishoiutalitus

Peaspetsialist

Harju Maavalitsus

tel 611 8547

e-post nele.kunder@harju.maavalitsus.ee

 

 

Paikkondliku tervisedendust suunab Harju maakonna Tervisenõukogu (TN)

 

1) nõustab maakonna terviseprofiili koostamist ja iga-aastaste uuenduste sisseviimist ning töötab välja maakonna tervisedenduse strateegilised suunad;
2) koordineerib maakondliku tervisetoa kaudu tervise edenduslikku ja haigusi ennetavat tegevust maakonnas;
3) nõustab maakonna kohalikke omavalitsusi terviseprofiilide ja tegevuskavade koostamisel;
4) toetab paikkonna elanike võimestamist tervisliku elukeskkonna arendamisel.
 
Harju maakonna Tervisenõukogu koosseis
 

Paikkondliku tervisedenduse tegevusi viib ellu maakondlik tervise edendamise keskus Harju Maavalitsuse Tervisetuba (TT), kes: 

 

1) osaleb maakonna TN töös ning kujundab, koordineerib, juhendab maakonna tervisedenduse võrgustiku tööd; 
2) analüüsib maakonna elanikkonna tervisesituatsiooni ning informeerib sellest koostööpartnereid ja maakonna elanike; 
3) algatab maakonna terviseprofiili ja tervisedenduse arendusdokumentide uuendusi, muudatusi ning koordineerib maakondliku arendustegevust: planeerimine, tegevus, aruandlus; 
4) viib ellu ja  koordineerib riiklike tervisestrateegiaid ja -programme maakonnas;
5) arendab partnerlust erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad jne;
6) nõustab kohalike omavalitsusi ja nende allasutusi, erinevaid ühendusi jne tervisedenduse alal;
7) levitab tervisealase teavet/infot eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest.