4.09.14

Riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud

 

  • Kasutusvaldusesse antava vaba põllumajandusmaa riigi omandisse jätmise otsuse ettevalmistamine ja riigi omandisse jätmise otsusest teate avaldamine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded;
  • Kasutusvaldusesse antava riigimaa maakatastris registreerimise korraldamine;
  • Maa kasutusvaldusesse andmiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsuse kontrollimine;
  • Maareformi seaduse § 233 alusel vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kantud isiku vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saamise õigust omava isiku tingimustele vastavuse kontrollimine;
  • Maa kasutusvaldusesse andmise tingimuste väljaselgitamine;
  • Maale kasutusvalduse seadmise otsuse ettevalmistamine ja maale kasutusvalduse seadmise lepingu sõlmimise korraldamine;
  • Riigi omandisse jäetud kasutusvaldusega koormatud maa kinnistusraamatusse ja riigi kinnisvararegistrisse kandmise korraldamine ning kasutusvalduse seadmise kohta teate avaldamine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Vastutaja:
Hedy Kuusalu
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8659
Toimetaja: HEIKKO KUKK