16.12.16

Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

 

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Eesmärgi saavutamiseks antakse toetust sihtgrupi ehk laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja tingimusi parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuse osutamiseks.

 

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele.

 

Programmi rahastatakse hasartmängumaksu laekumistest. Hasartmängumaksust on regionaalseid investeeringuid toetatud juba alates 1998. aastast. Varasemaga võrreldes on seekord muudetud menetlusprotsessi: kahe taotlusvooru asemel üks taotlusvoor aastas ja kahe etapi asemel menetletakse nüüd taotlusi ühes etapis.

 

Taotlusi menetleb ja väljamakseid teeb EAS. Maakonna projektide prioriteetsust hindavad maavalitsuste juurde moodustatud maakondlikud komisjonid ja üleriigilisi projekte hindab programmi komisjon. Otsused laekunud projektide kohta teeb rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad lisaks EASi ja rahandusministeeriumi esindajatele haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja kultuuriministeeriumi esindajad.

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar 2017.

Maksimaalne toetuse summa on 80 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning oma- ja kaasfinantseeringu määr 25 protsenti abikõlblikest kuludest. Investeeringu objekt peab olema taotleja omandis.

Taotlus tuleb esitada EAS-ile e-teeninduse kaudu. 

Lisainfo ja -materjal:

Programmi täpsem info Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehelt ja Rahandusministeeriumi veebilehelt.

 

 

 

Lisainfo:

Tiina Beldsinsky

peaspetsialist

arengu- ja planeeringuosakond

tel 611 8790

e-post tiina.beldsinsky@harju.maavalitsus.ee

 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV