Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

5.07.17

 

Rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 71 lõike 1 kohaselt on füüsilisel ja juriidilisel isikul õigustatud huvi korral õigus juurdepääsuks rahvastikuregistri andmetele.

 

Õigustatud huviks saab pidada ennekõike järgmisi asjaolusid:

1) kohtuvaidluses poole andmete teadasaamiseks;

2) nõude esitamise staadiumis poole andmete teadasaamiseks;

3) muu oluline põhjus.

 

Registriandmete väljastamise taotluse põhjendatust kontrollitakse igal üksikjuhul eraldi. Põhjendatuks ei loeta taotlusi, mis on esitatud statistilise töö eesmärgil, suguvõsauuringuks. Võimalusel edastab Harju Maavalitsus taotluse andmesubjektile nõusoleku saamiseks oma andmete väljastamiseks.

 

Registrist väljastatakse üksnes ametlikke andmeid (RRS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed) ning üksnes selles ulatuses, mida on taotluses palutud.

 

Andmete saamiseks peab taotleja esitama avalduse, milles on märgitud järgmised andmed (RRS § 72 lõige 1):

1) juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;

2) füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

3) andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, aeg ja viis;

4) taotletavate andmete koosseis ja hulk;

5) taotletava juurdepääsu viis;

6) allkiri selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil ja muudele andmete väljastamisel kindlaksmääratud tingimustele vastavalt.

 

Juhul, kui andmete saajaks on välisriigi juriidiline või füüsiline isik, peab andmete väljastamiseks andma nõusoleku Siseministeerium. Nõusoleku küsimise korraldab Harju Maavalitsus iseseisvalt.

 

Harju Maavalitsus aktsepteerib üksnes kas digitaalselt allkirjastatud taotlusi või taotlusi, mis on paberkandjal ja allkirjastatud. Taotlused peavad olema esitatud kas eesti või inglise keeles ning taotlusele peab olema lisatud dokument riigilõivu tasumise kohta.

 

Taotlus lahendatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. 

 

 

Riigilõivu tasumine

 

Summa: 5 eurot iga isiku kohta, kelle andmeid taotletakse

 

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB Pank             EE891010220034796011

Swedbank            EE932200221023778606

Nordea Bank        EE701700017001577198

Danske Bank        EE403300333416110002

 

Viitenumber:      2900082715

 

Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine

 

Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja riigilõivu tasumist tõendav dokument tuleb esitada elektroonselt aadressile info@harju.maavalitsus.ee või paberkandjal posti teel või isiklikult Harju Maavalitsus, Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn.

 

TAOTLUS juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele

 

Korraga väljastatakse kuni 20 isiku andmed. Suuremamahuliste päringutega (isikuid rohkem kui 20) tuleb pöörduda Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskuse poole: (e-posti aadress abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444).

 

Lisateave asjaajamis- ja haldustalituse telefonidel 611 8610 ja 6 11 8602 või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee. 

 

_____________________________________________________________________________________

 

Requesting data from Population Registry of Estonia
 
 
According to the Population Registry Act (PRA) Article 71 Section 1, a natural and legal person have the right to access data of the Population Registry with legitimate reason.
 
Legitimate reason is considered to be mainly the following:
1) to obtain personal data of the participant in the court proceedings;
2) to obtain personal data of the person prior filing a complaint or a lawsuit;
3) other legitimate reason.
 
The grant of access to data is decided in each individual case. Requests that are based on statistical work or geneaoligcal reasearch are not deemed to be legitimate reasons. When it is possible, Harju County Government will further the request to the person whose data is being requested to obtain their acceptance for delivering data.
 
Only official data will be delivered (data mentioned in PRA Article 71 Section 1 subsections 1 and 2) and only in the range that was requested.
 
To gain access to the data, applicant must submit a request in which following shall be indicated:
1) if the applicant is a legal person, the name of the legal person and the given name and surname of the person authorised to receive data;
2) if the applicant is a natural person, the given name and surname and personal identification code;
3) the justified purpose, time and manner of using the data;
4) the composition and amount of data applied for;
5) the method of access applied for;
6) a signature certifying that the data received shall only be used for the purpose, during the time and in the manner applied for, and in compliance with other conditions determined upon the release of the data.
 
If the applicant is foreign legal or natural person (non-Estonian), prior consent of the Ministry of Interior is required. Harju County Government will obtain the request, the applicant is not required to present it with their application.
 
Harju County Government will accept only signed applications. An application must be signed digitally (if you are not sure if the digital signature is compatible with Estonian Digital ID system, please consult us before submitting your application) or if on paper then signed in handwriting. Only original application (on paper) shall be accepted. Application must be written either in Estonian or in English. Proof of payment of the state fee must be affixed to the application. Please note that scanned documents are not sufficient to proceed with application.
 
Time for application to be processed is no more than 30 days. 
 
 
State fee
 
Amount of the fee: 5 EUR per each person whose data is requested
 
Beneficiary: Rahandusministeerium
 
SEB Pank     EE891010220034796011 
Swedbank      EE932200221023778606 
Nordea Bank EE701700017001577198 
Danske Bank EE403300333416110002 
 
Reference number: 2900082715
 
Explanation: name of the applicant (if the payer differs from the person requesting data) and name of the requested document
 
 
Digitally signed request with a proof of payment of the state fee must be submitted to info@harju.maavalitsus.ee and in written to Harju Maavalitsus, Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn.
 
 
Data of no more than 20 persons will be delivered. Mass-requests are processed by the Ministry of Interior's IT and Development Centre (abi@rahvastikuregister.ee, phone +372 612 4444).
 

 

Additional information: phones +372 611 8610 and +372 611 8602 and via email info@harju.maavalitsus.ee.

 

 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV