Planeeringute järelevalve

Seaduslik alus

 

Planeerimisseadus (PlanS) https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015054

 

Vana planeerimisseadus (PlanS 2003_2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040

 

NB! EhSRS § 1 lõike 1 kohaselt teostab maavanem enne 1.juulit 2015 algatatud planeeringute üle järelevalvet vana planeerimisseaduse § 23 alusel.

 

 

Järelevalve alla kuuluvad planeeringud

 

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üldplaneeringute (PlanS § 90), kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute (PlanS § 121) ja detailplaneeringute (PlanS § 138) koostamise õiguspärasuse üle.

 

Maavanem teostab järelevalvet eelnimetatud planeeringute üle planeeringumenetluse lõppjärgus, siis kui läbitud on avalik väljapanek ja avalik arutelu. Planeeringud esitab järelevalvesse eelnimetatud planeeringute koostamist korraldav kohalik omavalitsus.

 

Detailplaneeringute koostamise üle teostab maavanem järelevalvet järgmistel juhtudel:

  • Kui detailplaneeringut ei ole koostatud kooskõlas üldplaneeringuga (PlanS § 138 lg 2, § 142);
  • Kui detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati kirjalikke arvamusi, mida ei võetud arvesse (PlanS § 138 lg 2).
  • Kui detailplaneeringule koostatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine (PlanS § 124 lg 7, § 90)

 

Dokumendid

 

Kontaktandmed:

 

Jaan Saulin

Talituse juhataja

Planeeringute talitus 

tel 611 8788

e-post jaan.saulin@harju.maavalitsus.ee

 

Loona Kangur

Peaspetsialist

Planeeringute talitus

tel 611 8785

e-post loona.kangur@harju.maavalitsus.ee