9.11.16

Kultuuri- ja spordialased toimingud

 

 

- riikliku ja regionaalse kultuuri- ja spordipoliitika teostamine maakonnas;
- osalemine maakondlikus kultuuri- ja sporditööalases planeerimisprotsessis ning maakonna tulevikuvisiooni ja arengustrateegia väljatöötamisel;
- riiklike kultuuri- ja spordiprogrammide rakendamine Harju maakonnas;
- ettepanekute tegemine kohalikele omavalitsustele kultuuri- ja spordiasutuste võrgu reorganiseerimiseks ja investeeringute suunamiseks lähtuvalt maakonna arengustrateegiast;
- järelevalve teostamine kultuuri- ja spordialaste programmide teostamiseks riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle;
- maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine;
- kohalike omavalitsuste ning teiste institutsioonide ja elanike nõustamine kultuuri- ja spordi valdkondades;
- Programmi Teater maale rakendamine;
- maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine;
- Laulu- ja tantsupidude ettevalmistamine;
- Harju Maavalitsusele riigieelarvest õpilaste ujumise algõpetuseks eraldatud vahendite jaotamine (Harju maavanema 01.02.2016 korraldus nr 233-k ja korralduse lisa2016. õppeaasta ujumise algõpetuse aruande vorm ja lisa);
 
Kontaktandmed:
 
Riin Kivinurm
kultuurinõunik
Harju Maavalitsus
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn
telefon 6118752
 
Viited:
 
 
 
 
Toimetaja: JANE GRIDASSOV