4.09.14

Kinnisasja omandamiseks loa andmisega seotud toimingud

 

Kinnisasja omandamiseks esitatud loataotluse dokumentide kontrollimine
Taotleja kinnisasja omandamise õigust omava isiku tingimustele vastavuse kontrollimine
Taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse volikogule seisukoha võtmiseks
Kinnisasja omandamiseks loa andmise või sellest keeldumise otsuse ettevalmistamine
 
Vastutaja:
Anne Kivilaid
Peaspetsialist
Maatoimingute talitus
tel 611 8666
Toimetaja: HEIKKO KUKK