« Tagasi

KOP taotluste esitamise tähtpäev 2017 kevadvoorus on 3. aprill

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

 

Meede 1 „Kogukonna areng", meetme eesmärgiks on tugevad kogukonnad kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.

 

Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine", meetme eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustava avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine. 

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada maavalitsusele taotluste esitamise tähtpäevaks:

- elektrooniliselt  e-posti aadressile kop@harju.maavalitsus.ee hiljemalt kell 16.30,
- paberkandjal käsipostiga aadressile Tallinn, Roosikrantsi 12, hiljemalt kell 16.30 või
- posti teel maavalitsuse aadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui taotluste esitamise tähtpäev).

 

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 10 kuud arvates taotluste esitamise tähtpäevast.

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust juhul, kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse. Toetuse suurus ühele projektile on kuni 2000 eurot.

 

Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad KÜSK kodulehel. 

 

Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetatakse piirkondlikult küla, aleviku, alevi, valla, linna huvides tegutsevaid ühendusi. Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon.

 

2017. aasta programmdokument

 

Muudatused KOP programmdokumendis 2017. aastal

 

Lisainfo:
Maret Välja
arengu- ja planeeringuosakonna
peaspetsialist
tel 611 8773
e-post maret.valja@harju.maavalitsus.ee