Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine

21.08.17

 

Planeeringu järelevalvesse esitamine

 

Planeering esitati Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnale järelevalve teostamiseks 10.08.2017.

 

Planeeringu materjalid:

Planeeringu tekstiline osa
Joonis 1 - Planeeringulahendus kolmes maakonnas

Joonis 2 - Planeeringulahendus Harju maakonnas

Joonis 3 - Planeeringulahendus Saku vallas

Joonis 4 - Planeeringulahendus Kiili vallas

Joonis 5 - Planeeringulahendus Rae vallas

Joonis 6 - Planeeringulahendus Jõelähtme vallas

Joonis 7 - Planeeringulahendus Maardu linnas

Joonis 8 - Planeeringulahendus Tallinna linnas

 

Selgitusi soeses maade võõrandamise küsimustega võib saada valminud animatsioonist.

 

Planeeringu vastuvõtmine

 

Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine" ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.  Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.07 – 08.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad siit. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda: Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses, Maardu Linnavalitsuses, Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae Vallavalitsuses, Kiili Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning maakonna joonisega.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

 • Harju maakond, sh Tallinn - 29.08.2016 kell 14:00 (asukoht – Harju Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
 • Maardu linn ja Jõelähtme vald - 29.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Maardu Vaba Aja Keskus; Keemikute 12b, Maardu linn).
 • Rae vald - 30.08.2016kell 18:00 (asukoht – Rae Kultuurikeskuse suures saalis; Aruküla tee 9, Jüri alevik).
 • Kiili vald - 31.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Kiili Gümnaasiumis, Kooli 2, Kiili alevik).
 • Saku vald - 01.09.2016 kell 18:00 (asukoht – Saku Valla Majas, Teaduse 1 Saku, II korruse suures saalis).

 

Planeeringu materjalid:

Planeeringu tekstiline osa

Joonised:

Planeeringu lahendus kolmes maakonnas

Planeeringulahendus Harju maakonnas

Planeeringulahendus Jõelähtme vallas

Planeeringulahendus Kiili vallas

Planeeringulahendus Maardu linnas (täiendatud 25.08.2016 Altmetsa tee osas vastavalt kokkuleppele)

Paneeringulahendus Rae vallas

Planeeringulahendus Saku vallas

Planeeringulahendus Tallinna linnas

 

Lisa 1:

1. Võrdlustulemused

2. Võrdlus sotsiaal-majanduslike näitajate alusel

4. Koondkaart võrreldavate trassialternatiividega

5. Võrdlusmaatriks

6. Koondkaart "Eelistatud koridori soovitus"

7. Trassivariantide maksumuse võrdlus

 

Lisa 4. Harjumaa ja Põhja Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsem analüüs

 

Kooskõlastuste koondtabel

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

 

Rail Baltic protsessi käigus on toimunud trassialternatiivide täpsustamine, mistõttu ei kajasta Keskkonnaministeeriumi 04.06.2014 poolt heakskiidetud (kiri nr 11-2/14/152-30) programm tegelikke KSH käigus analüüsitud trassialternatiive. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi seiskohale on KSH programmi selles osas täiendatud, lisades programmile lõpliku trassialternatiivide kaardi (asub programmi lisas VII). Samuti lisati programmile selle teemaline kirjavahetus Keskkonnaministeeriumiga.

 

KSH aruanne

Lisa I: Võrdlustulemuste etapp

Lisa II: Maakonnaplaneeringu täpsusastmes hindamise etapp

Lisa III: Eelprojekti täpsusastmes hindamise etapp

Lisa IV: Natura hindamine

Lisa V: Müra ja vibratsiooni hindamine

Lisa VI: Uuringud

1. Asustusstruktuuri uuring

2. Kultuuripärandi uuring

3. Arheoloogiaväärtuste uuring

4. Loodusväärtuste uuring

Lisa VII: KSH programm koos lisadega

Lisa VIII: Protseduurilised lisad

________________________________________________

 

Planeeringu kooskõlastamine

 

Planeeringu tekstiline osa

Joonised:

Planeeringu lahendus kolmes maakonnas

Planeeringulahendus Harju maakonnas

Planeeringulahendus Jõelähtme vallas

Planeeringulahendus Kiili vallas

Planeeringulahendus Maardu linnas

Paneeringulahendus Rae vallas

Planeeringulahendus Saku vallas

Planeeringulahendus Tallinna linnas

 

Lisa 1:

1. Võrdlustulemused

2. Võrdlus sotsiaal-majanduslike näitajate alusel

4. Koondkaart võrreldavate trassialternatiividega

5. Võrdlusmaatriks

6. Koondkaart "Eelistatud koridori soovitus"

7. Trassivariantide maksumuse võrdlus

 

KSH

KSH aruanne

Lisa I: Võrdlustulemuste etapp

Lisa II: Maakonnaplaneeringu täpsusastmes hindamise etapp

Lisa VI: Uuringud

1. Asustusstruktuuri uuring

2. Kultuuripärandi uuring

3. Arheoloogiaväärtuste uuring

4. Loodusväärtuste uuring

Lisa VII: KSH programm koos menetlusdokumentatsiooniga

 

________________________________________________

 

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 31. august kuni 13. september 2015.

 

Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu  eskiislahendus eelistatud trassile (Harju maakonnas lõigud 16A + 16B+ 14C + 14G + 11A-II + 15B + 11B-II) ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile.

Planeeringu (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja  KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Harju Maavalitsuse kodulehel ja Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info alates esmaspäeva, 31. august 2015 pärastlõunast.

 

Valminud on ka 3D videlõigud Raplamaa ja Harjumaa kohta, mis tutvustavad raudteetrassi kulgemist ja põhimõttelisi lahendusi. Videodega on võimalik tutvuda http://www.railbaltic.info/et/infokeskus/3d-video

 

Avalikustatavad materjalid:

Planeeringu tekstiline osa

Planeeringulahendus Maardu linnas

Planeeringulahendus Jõelähtme vallas

Planeeringulahendus Rae vallas

Planeeringulahendus Tallinna linnas

Planeeringulahendus Kiili vallas

Planeeringulahendus Saku vallas

KSH aruande eelnõu

 

Lisa 1: Rail Baltic maakonnaplaneeringute võrreldavate trassikoridoride võrdlustulemused (21 MB)

 

Harju Maavalitsus korraldab eskiislahenduse tutvustamiseks avalikud arutelud järgmistelt:

Harju Maavalitsuse III korruse saalis    14.09.2015 kell 14.00 (asukoht Roosikrantsi 12, Tallinn)

Loo Kultuurikeskuses                              14.09.2015 kell 18.00 (asukoht Saha tee 7B, Loo alevik)

Rae Kultuurikeskuses                              15.09.2015 kell 18.00 (asukoht Aruküla tee 9, Jüri alevik)

Kiili Gümnaasiumis                                    16.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 2, Kiili alev)

Saku Valla Majas                                        17.09.2015 kell 18.00 (asukoht Teaduse 1, Saku alevik)

 

Maakonnaplaneeringu algatajaks Harju maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Harju maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; www.harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

 

Lisaks annab Harju Maavalitsus edasi informatsiooni avalike koosolekute toimumise osas Rapla maakonnas, kus tutvustatakse Rail Baltic raudtee trassi koridori Rapla maakonnaplaneeringu eskiislahendust. Rapla Maavalitsus korraldab eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud järgmiselt:

           

Rapla riigimaja suures saalis                 18.09.2015 kell 15.00 (asukoht Tallinna mnt 14, Rapla)

Kohila Gümnaasiumis                               21.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 1, Kohila alev)

Järvakandi Kultuurihallis                         22.09.2015 kell 18.00 (asukoht Mai 1, Järvakandi alev)

________________________________________________

 

Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.

 
Harju Maavalitsus korraldab trassi koridori asukohavariantide kulgemise ning võrdlustulemuste tutvustamiseks avalikud koosolekud Harjumaa kohalikes omavalitsustes järgmistel aegadel:
 
 • Jõelähtme vald ja Maardu linn    27.10.2014 kell 13:00 (asukoht - Jõelähtme Vallamaja saalis; Postijaama tee 7, Jõelähtme küla);
 • Rae ja Raasiku vald                       27.10.2014 kell 18:00 (asukoht - Rae Kultuurikeskuse suures saalis; Aruküla tee 9, Jüri alevik);
 • Kiili vald                                            28.10.2014 kell 15:00 (asukoht - Kiili Rahvamaja saalis; Nabala tee 12, Kiili alev);
 • Saku vald                                         28.10.2014 kell 18:00 (asukoht - Saku Valla Majas, Teaduse 1 Saku, II korruse suures saalis);
 • Kose vald                                         29.10.2014 kell 15:00 (asukoht - Kose Kultuurikeskuses, Hariduse tn 2, Kose alevik).
 
Valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn 13A ja 13B) ning täiendavalt lisandunud Kohila-Kajamaa-Assaku piirkonnas kulgevad nn 16ndad lõigud.
Rail Baltic maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks on võrreldud erinevaid trassi koridori asukohavariante, analüüsitud raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale ning võrdlustulemuste alusel esitatud soovituslik eelistus trassikoridori kulgemise osas. 
 
Trassi koridori asukohavariantide joonised ja võrdlustulemuste koondmaterjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info alates neljapäeva, 23. oktoobri, pärastlõunast.
 

________________________________________________

Algasid Rail Balticu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise võrdlustulemuste avalikud tutvustused Harju maakonnas

 

Valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride võrdlustulemused.

 

Avalikud tutvustused toimuvad järgmistes kohtades:

 • Maardu linn                                   16.06.2014 kell 14:00
  (asukoht - Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa tn 1 Maardu, nõupidamiste saalis);
 • Harju Maavalitsus (sh Tallinn)  16.06.2014 kell 18:00
  (asukoht - Harju Maavalitsuses, Roosikrantsi 12 Tallinn, A korpuse III korruse saalis);
 • Kose vald                                       20.06.2014 kell 18:00
  (asukoht - Oru Külakeskuses; Oru küla, Kose vald 75103 Harjumaa);
 • Jõelähtme ja Raasiku vald         25.06.2014 kell 14:00
  (asukoht - Jõelähtme vallamaja saal: Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa);
 • Rae vald                                          25.06.2014 kell 18:00
  (asukoht - Rae Kultuurikeskuse suures saalis, Aruküla tee 9, Jüri alevik);
 • Kiili vald                                           26.06.2014 kell 18:00
  (asukoht - Kiili Gümnaasiumis, Kooli 2, Kiili alevik);
 • Saku vald                                        01.07.2014 kell 18:00
  (asukoht - Saku Valla Majas, Teaduse 1 Saku, II korruse suures saalis).

 

KSH vahearuanne ja trassivariantide võrdluse dokumendid on kättesaadavad Rail Baltic portaalis (http://railbaltic.info/)

________________________________________________

 

02.04.2014

Harju maakonnaplaneering Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Harju maakonnas lisandunud Tallinna ringtee trassialternatiivide avalikud tutvustused.

 

Harju Maavalitsus annab teada, et välja on töötatud Rail Balticu raudtee trassi koridori Tallinna ringtee trassialternatiivid (14ndad lõigud), mis lisati võrdlusesse kuue kohaliku omavalitsuse ettepanekul. Võrdlusbaas laieneb nelja trassialternatiivi võrra, millest üks kulgeb vahetult ringtee kõrval, teised kolm selle lähistel. Ringtee trassialternatiivid läbivad Saku, Kiili ja Rae valdasid. Täiendavate trassialternatiivide lisandumise järgselt viiakse lõpule Harju maakonda läbivate trassilõikude omavaheline võrdlemine. Võrdlusesse haaratakse kõik Harju maakonda läbivad trassialternatiivid – lõik 12 ning 10ndad, 11ndad, 13ndad ja 14ndad lõigud – ning trassialternatiivid Rapla maakonna põhjaosas.

 

Tallinna ringtee trassalternatiivide asukohti kajastav kaardimaterjal on kättesaadav Rail Balticu veebiportaalis, aadressil http://railbaltic.info/et/materjalid-4. Kaardimaterjaliga paberkujul on võimalik tutvuda alates 9.04.2014 kohalikes omavalitsustes ning Harju maavalitsuses.

 

Tallinna ringtee trassialternatiivide asukohtade selgitamiseks ja avalikkuselt tagasiside saamiseks korraldab Harju Maavalitsus täiendavad avalikud tutvustused. Palume arvestada asjaoluga, et lisandunud trassialternatiivide võrdlemist alles alustatakse ning avalike tutvustuste toimumise ajal ei ole võimalik anda täpset informatsiooni ühe või teise trassialternatiivi plussidest ja/või miinustest.
Avalikud tutvustused toimuvad:

 

 

 • Kiili vallas 15.04.2014 kell 18.00 Kiili Gümnaasiumis (aadress Kooli 2, Kiili alevik)
   
 • Rae vallas 16.04.2014 kell 18:00 Rae Kultuurikeskuse suures saalis (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik)


Võrdlustulemuste tutvustamiseks korraldatakse eraldi avalikud arutelud, mille toimumisest antakse teada meedia ja projekti portaali vahendusel.

 

Esialgsed võrdlustulemused Pärnu ja Rapla maakonda läbivate trassialternatiivide kohta on valminud ja ülevaatamisel ning läbiarutamisel projekti töögrupis. Samaaegselt on täpsustamisel KSH programmiga seonduv. Pärnu ja Rapla maakonna osas toimuvad võrdlustulemusi tutvustavad avalikud arutelud eeldatavasti mais, pärast KSH programmi heaks kiitmist.  

________________________________________________

 

Harju maakonnaplaneering Rail Balticu raudtee trassi

koridori asukoha määramiseks. Harjumaal lisandunud

täiendavate trassialternatiivide avalikud tutvustused.

 

Harju Maavalitsus annab teada, et Rail Balticu raudtee trassi koridoride analüüsimisel otsustati laiendada Nabala kavandatavat maastikukaitseala läbivatele trassidele (10A, 10B, 10E lõigud) alternatiivsete trasside võrdlusbaasi lisaks praegusele, Tallinna läänepoolt sisenevale 12A-le kahe uue trassiga (tähistatud 13A ja 13B). Kõik varasemad variandid jäävad võrdlusesse. Uued trassialternatiivid mööduvad Nabal piirkonnast vastavalt läänest ja idast, läbides Kohila, Saku, Kiili, Kose ja Raasiku valdasid. Trassikoridoride alternatiivide asukohti kajastav kaardimaterjal on kättesaadav Rail Balticu planeeringuportaalis, aadressil http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud-1. Uute trassikoridoride kaartidega paberkujul on võimalik tutvuda kohalikes omavalitsustes ning Harju Maavalitsuses.

 

Osades Harju maakonna trassilõikudes (10A, 10B) on tulenevalt alusuuringute infost korrigeeritud koridori asukohti, täpsem info ja kaardimaterjal on leitav portaalist www.railbaltic.info. Rail Balticu alternatiivsete trassikoridoride võrdluse tulemused selguvad täiendavate variantide lisandumise tõttu eeldatavalt märtsi lõpuks.

 

Täiendavate trassikoridoride alternatiivide tutvustamiseks korraldab Harju Maavalitsus avalikud arutelud kohalikes omavalitsustes järgnevatel kuupäevadel:

 

 • Rae vallas 28.01.2014 kell 18:00 Rae Kultuurikeskuse suures saalis (aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik)
 • Kose vallas 29.01.2014 kell 14:00 Kose Kultuurikeskuses (aadress Hariduse tn 2, Kose alevik)
 • Kiili vallas 29.01.2014 kell 18:00 Kiili Gümnaasiumis (aadress Kooli 2, Kiili alevik)
 • Saku vallas 30.01.2014 kell 18:00 Kiisa Rahvamajas (Kurtna tee 21, Kiisa alevik)


Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Maakonnaplaneeringu algatajaks Harju maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Harju maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; www.harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).
________________________________________________

 

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud.

 

Harju maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.
Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale RailBaltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga. Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus. Maakonnaplaneeringu algatajaks on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Harju maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Planeeringu lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate, mida kujutab endast planeeritav trassikoridor ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. Sarnaselt on KSH programm alusdokumendiks KSH edasisel läbiviimisel, kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida.
Dokumentidele on lisatud tugiplaan trassikoridori variantidega, mille analüüs ja võrdlemine algab oktoobris.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 2.-30.septembrini. Materjalid on kättesaadavad aadressil www.railbaltic.info. Dokumentide ja tugiplaani paberversiooniga on võimalik tutvuda tööajal maavalitsuses ja trassikoridori variantide asukohtadesse jäävates kohalikes omavalitsustes (vt loetelu allpool). Ettepanekuid lähteseisukohtade ja KSH programmi täiendamiseks saab esitada Harju Maavalitsuse postiaadressil, e-posti aadressil info@railbaltic.info ja info@harju.maavalitsus.ee.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:
1. Maardu linn - 01.10.2013 kell 13.00 (asukoht – Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa tn 1 Maardu, nõupidamiste saalis);
2. Harju maavalitsus (sh Tallinn) - 01.10.2013 kell 18.00 (asukoht – Harju Maavalitsuses, Roosikrantsi 12 Tallinn, A korpuse III korruse saalis);
3. Saku vald - 02.10.2013 kell 13.00 (asukoht – Saku Valla Majas, Teaduse 1 Saku, II korruse suures saalis);
4. Jõelähtme ja Raasiku vallad - 02.10.2013 kell 18.00 (asukoht – Kostivere Kultuurimõisas, Mõisa tee 2 Kostivere 74204 Harjumaa);
5. Kiili vald - 03.10.2013 kell 13.00 (asukoht – Kiili Gümnaasiumi auditooriumis, Kiili alev 75401, Harjumaa); NB: uus asukoht!
6. Rae vald - 03.10.2013 kell 18.00 (asukoht – Rae Kultuurikeskuses; Aruküla tee 9, Jüri alevik, suures saalis)

7. Kose vald - 04.10.2013 kell 16.00 (asukoht - Oru Külakeskuses; Oru küla, Kose vald 75103 Harjumaa).
 

________________________________________________

 

Vabariigi Valitsus algatas 12.04.2012 korraldusega nr 173 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", vastavalt millele algatas Harju maavanem 19.04.2012 korraldusega nr 661-k maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, on maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on 1435 mm standardil põhineva Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine selliselt, et tulevikus oleks võimalik ehitada suunal Tallinn-Pärnu-Riia raudtee, mis võimaldab rongil sõita kiirusega kuni 240 km/h.

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine" algatamise otsusega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel, aadressil:

https://www.riigiteataja.ee/akt/317042012010

 

Teemaplaneeringu koostamist korraldab Harju Maavalitsus, planeeringu kehtestab maavanem. Nii planeeringu koostaja kui keskkonnamõju strateegiline hindaja valitakse riigihanke tulemusena, mille viib läbi Tehnilise Järelevalve Amet. Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" algatamise otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse veebilehel ning tööpäevadel Harju Maavalitsuses (Rooskrantsi 12, 15077, Tallinn).

Toimetaja: ALAN ROOD