12.02.16

Harju maakonnaplaneering

 

Planeerimisseaduse* §2 punkti 2 alusel on maakonnaplaneeringu eesmärgiks maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine.

 

*(Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.)

 

Planeerimisseaduse § 7 lg 4 kohaselt on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute koostamisele ning projekteerimistingimuste väljaandmisele.

 

Kuna planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneering ja üldplaneering liigilt erinevad planeeringud, mille sisu ja eesmärk on planeerimisseaduse järgi erinev ning mille üldistusastmed on erinevad, siis ei pea ja ei saagi maakonnaplaneeringus ning üldplaneeringus esitatud andmed olla alati identsed. Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust.

 

Planeerimisseaduse § 28 lg 2 punktist 3 tulenevalt tagatakse kehtestatud üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga tutvumine vastavas kohalikus omavalitsuses.

 

Harju Maakonnaplaneering 2030+ (koostamisel)

Harju maakonnaplaneering 1999 (kehtiv)

Toimetaja: HEIKKO KUKK