10.04.17

Kohalike omavalitsuste üldplaneeringud

 

 

Planeerimisseaduse § 2 punkti 3 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu eesmärgiks valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.

 

Planeerimisseaduse § 8 lõike 7 kohaselt on kehtestatud üldplaneering aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid.

 

Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust.

Planeerimisseaduse § 28 lg 2 punktist 3 tulenevalt tagatakse kehtestatud üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga tutvumine vastavas kohalikus omavalitsuses.

 

Harju maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute seis 01.04.2017

Kogu KOV territooriumit hõlmavate üldplaneeringute seisu skeem 01.04.2017

 

Lisainfo:

Alan Rood

arengu- ja planeeringuosakond

peaspetsialist

tel 611 8789

e-post alan.rood@harju.maavalitsus.ee
Toimetaja: ALAN ROOD