21.11.16

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed"

 

Harju maavanem kehtestas 24.04.2012 korraldusega nr 697-k Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed". Teemaplaneeringu kiitis eelnevalt heaks regionaalminister.

 

Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku sidumine teiste infrastruktuuridega. Planeeringus analüüsitakse Harju maakonna kergliiklusteede paiknemist ning tehakse ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiustamiseks. Planeeringu elluviimisega parandatakse juurdepääsetavust teenustele, tõstetakse liiklusohutust ja üldist turvalistust. Väheneb vajadus auto kasutamiseks lühemate vahemaade läbimiseks. 

 

Kuna kergliiklusteede rajamisel ja arendamisel on lisaks kohalike omavalitsuste rahalistele vahenditele kasutuses ka riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis on antud teemaplaneering üheks võimalikuks aluseks kergliiklusteede rajamise rahastamisel. Teemaplaneeringu koostamist kaasrahastati Interreg IV Läänemere programmi projekti BalticClimate raames.

 

Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat maakonnaplaneeringut.

 

Lisainfo:

Alan Rood

Arengu- ja planeeringuosakond

Peaspetsialist

tel 611 8789

e-post alan.rood@harju.maavalitsus.ee

 

Tiina Beldsinsky

Arengu- ja planeeringuosakond

Peaspetsialist

tel 611 8790

e-post tiina.beldsinsky@harju.maavalitsus.ee

 

Planeeringu materjalid:

 

Teemaplaneeringu seletuskiri

Teemaplaneeringu joonis

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

Teemaplaneeringu KSH aruande lisa 1_KSH porgramm

Teemaplaneeringu KSH aruande lisa 2_Natura anaüüsi info

Teemaplaneeringu KSH aruande lisa 3_ Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele

Teemaplaneeringu KSH aruande lisa 4_Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele

Kooskõlastuste koondtabel

Toimetaja: ALAN ROOD