28.08.14

Hajaasustuse veeprogramm

 

Harju maavanem kuulutas 26.04.2011 korraldusega nr 794-k hajaasustuse veeprogrammi 2011 aasta vooru avatuks Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kuusalu, Nissi, Padise ja Raasiku vallas alates 02.05.2011.

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 10. juuniks 2011.

 

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades majapidamistele kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine.

 

Programmi raames toetatakse hajaasustusega piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:

 

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
  • olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vanade puurkaevude tamponeerimine;
  • vee kvaliteedi analüüs.

 

Ühe majapidamise jaoks eraldatakse toetust vaid üks kord, välja arvatud juhtudel, kui varasema projekti tulemusena tagati küll joogivee kättesaadavus, kuid oleks veel vaja rajada veetrass kaevust majani; soetada puuduvad elektrilised veetõsteseadmed või paigaldada lisaseadmed joogivee kvaliteedinõuetele vastavaks muutmiseks. Siis on võimalik vastavate tööde tegemiseks uuesti taotlus esitada.

 

Toetust saavad taotleda:

 

  • füüsilised isikud, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elavad taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2010;
  • mittetulundusühingud või sihtasutused, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2010 ning mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või mis täidavad korteri- või veeühistu ülesandeid.

 

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6395 eurot. Taotleja omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 1/3 projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate regionaalministri 28.01.2011 käskkirjast nr 1-4/18 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument".

 

Veeprogrammi koordinaator maakonnas:

 

Alan Rood

Arengu- ja planeeringuosakonna arengutalituse peaspetsialist

Harju Maavalitsus

tel 611 8789

e-post: alan.rood@harju.maavalitsus.ee

 

Viited:

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK