Uudised ja Teated

Harjumaa Ball 2017 - KAVA

18.12.2017

Harjumaa Ball 2017 Rahvusooperis Estonia 30. detsembril 2017 Uksed avatakse kell 17.00 Kava leiate allolevalt lingilt: Harjumaa Ball 2017 - KAVA  Loe edasi »

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

 

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt ülevaade koos vajalike kontaktidega, kes millist maavalitsuste senist ülesannet edaspidi täitma hakkab.

 

1.    Rahvastikutoimingud -  

 

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn

Telefon645 7480

 

Teemad: sünni registreerimine; surma registreerimine; abielu sõlmimine; abielu lahutamine; nime muutmine; soo muutmise andmete registreerimine; isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks; isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; elukoha registreerimine; hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend); andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral; rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine. 

 

Siseministeeriumi kontaktid: 6125008, info@siseministeerium.ee

Teemad: rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamine, haldusjärelevalve, kannete kogumine ja arhiveerimine, registripõhise rahvaloenduse raames toimuv andmesisestus, perekonnaseisuametnike koolituse ja eksami läbiviimine ning perekonnaseisuametniku õiguse andmine. 

 

2.    Maa järelmaksunõuete haldamine, sh   

-          lapse sünniga seotud soodustuste määramine;

-          loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks;

-          loa andmine kinnistu jagamiseks;

-          hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised.

 

 Riigi Tugiteenuste Keskus,  kontakt: Tarvo Nurgamaa, 663 1859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee

 

3.      Maareformi ja maatoimingud  

-          Maa erastamisega seotud toimingud

-          Maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud

-          Maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud

-          Riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud

-          Kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud

-          Reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud

-          Riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud

 

Maa-amet, kontaktid:

Maire Salu, maareformi osakonna juhataja,  675 0877, maire.salu@maaamet.ee

Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee

Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 665 0771, mai.lind@maaamet.ee

 

4.      Maakonna bussitranspordi korraldus 

Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal – MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus;

 

5.      Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontroll

Maanteeamet,

kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, 51990917, ahto.pahk@mnt.ee

 

6.      Siseriiklik laeva- ja lennuliinide korraldus

Maanteeamet,

kontakt: Mika Männik, ühistranspordiosakonna juhtivekspert, 6361119, mika.mannik@mnt.ee

 

7.      Sotsiaalvaldkonna ülesanded:

-          sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine

-          Sotsiaalkindlustusamet, 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee

-          Asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine  

-          linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond

-          Alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused

-          linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond

 

8.                  Haridusvaldkonna ülesanded:

-          Õppeasutuste järelevalve – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee

-          Nõustamiskomisjoni töö korraldamine – SA Innove, 735 0500, innove@innove.ee

-          Õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee

-          Lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine – SA Innove, kontakt: Maarja-Liisa Kütt, asjaajamise üksuse arhivaar, telefon 735 0525, maarja-liisa.kytt@innove.ee

-          Rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused – SA Innove, kontaktid: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560 (tasemetööd ja eksamid).

-          Maakonna haridusüritused – kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud koostöölepingute alusel HTMiga

 

9.                  Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus  

Harjumaa - MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit; 

 

10.              Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine:

-          Regionaalsete investeeringutoetuste programm – Rahandusministeerium, Kaire Ööbik, regionaalpoliitika talituse juhataja, 6113098, Kaire.Oobik@fin.ee

-          Kohaliku omaalgatuse programm – MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit

-          Hajaasustuse programm – linna- ja vallavalitsused

-          Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus

 

11.              Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve

Justiitsministeerium, Iivika Sale, iivika.sale@just.ee

 

12.              Maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üle  

Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

 

13.              Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine  

Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

 

14.              Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas

Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

15.              Noorsootöö ülesanded

Eesti Noorsootöö Keskus, Edgar Schlümmer, 735 0399 edgar.schlummer@entk.ee

16.              Maakonnaraamatukogude järelevalve  

Kultuuriministeerium, Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, 6 282 244, kristiin.meos@kul.ee

17.              Valimiste korraldamine

Riigi valimisteenistus, Priit Vinkel, valimisteenistuse juht, 631 6548, Priit.Vinkel@valimised.ee


Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.

18.              Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes  

üldjuhul Keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi,  üldosakonna jurist, 626 0706, eike.parnamagi@envir.ee ; 

Maa-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja,  665 0762 ,  tiina.vooro@maaamet.ee

19.              Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine

Veterinaar- ja Toiduamet, 6051710, vet@vet.agri.ee

20.              Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku poolt – linna- ja vallavalitsused

21.              Saarevahi töö – vallavalitsused

 

 

 

Lisainfo:

Rahandusministeerium, Mart Uusjärv, 6113081, mart.uusjarv@fin.ee

Rail Baltic

22.12.16

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: JANE GRIDASSOV
28.04.17
Toimetaja: JANE GRIDASSOV