Isikuandmete töötlemise põhimõtted

30.09.15

Harju Maavalitsus töötleb isikuandmeid õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele (nt avaliku teabe seadus, isikuandmete kaitse seadus, kättesaadavad https://www.riigiteataja.ee).

 

Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada ja isikuandmete töötlemine on iga selliste andmetega tehtav toiming, olenemata andmekandjast.

 

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse seaduslikkuse, eesmärgipärasuse, minimaalsuse, kasutuse piiramise, andmete kvaliteedi, turvalisuse ja individuaalse osaluse põhimõtetest.

 

Isikuandmeid võivad sisaldada kõik Harju Maavalitsusele esitatavad taotlused, pöördumised, avaldused, märgukirjad, selgitustaotlused ja muud dokumendid. Samuti dokumendid, mida kogutakse maa erastamise, tagastamise, munitsipaalomandisse andmise ja riigi omandisse jätmise, lasehoiuteenuse osutamise loa andmise, riikliku järelevalve ja väärteoasjade toimikutesse. Kõiki dokumente kogutakse ulatuses, mis on vajalikud õige ja õiglase otsuse tegemiseks või menetluse läbiviimiseks. Igal isikul on õigus keelduda nende andmete esitamisest, mis on kättesaadavad riiklikest registritest.

 

Harju Maavalitsusel on õigus töödelda isikuandmeid andmesubjekti nõusolekuta, kui nende andmete töötlemine on vajalik seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Muudel juhtudel peab andmete töötlemiseks olema isiku kirjalik nõusolek. Kirjalikku nõusolekut on igal isikul õigus alati tagasi võtta.

 

Harju Maavalitsus ei väljasta kellegi isikuandmeid kolmandatele isikutele andmesubjekti nõusolekuta, kui andmete saamist ei taotleta seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Juhul, kui isikuandmeid on avalikustatud põhjendamatult, on andmesubjektil alati õigus nõuda isikuandmete avalikustamise lõpetamist.

 

Igal isikul on seadusest tulenev õigus saada teavet enda kohta kogutud andmete kohta. Selleks tuleb esitada vastavasisuline teabenõue koos viitega, millises menetluses, dokumendid või muul viisil on teabenõudja andmeid salvestatud.

 

Isikuandmete kaitset ei kohaldata juriidiliste isikute suhtes.

 

Riiklikku järelevalvet isikuandmete kaitse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee).

 

Harju Maavalitsuses vastutab isikuandmete kaitse ja maavalitsuse tegevuse avalikustamise eest maasekretär.

Toimetaja: HEIKKO KUKK
21.09.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

22.12.16

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: JANE GRIDASSOV
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK