Hajaasustuse programm

5.04.16

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor Harjumaal

 

01. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vallas.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla- või linnavalitsusse hiljemalt 01. juunil 2016.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla- või linnavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

 

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

 

 

Info: 

Alan Rood
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 611 8789
E-post: alan.rood@harju.maavalitsus.ee

 

Dokumendid:

 

lisainfo-autonoomsete-elektrisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc

(DOC, 32 KB)
lisainfo-juurdepaasuteede-valdkonna-tegevuste-kohta.doc (DOC, 31 KB)
lisainfo-kanalisatsioonisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc (DOC, 32 KB)
lisainfo-veesysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc (DOC, 34 KB)