Eesti-Soome transpordialane koostöömemorandum

16.02.16

Vastastikuse mõistmise memorandum

 

Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna Linnavalitsuse, Helsingi linna, Helsingi-Uusimaa piirkonnanõukogu ja Harju Maavalitsuse (edaspidi: Soome-Eesti transpordiühenduse algatuse asutajapartnerid) vahel ühise arusaama kohta Soome-Eesti koostöö väljakutsetest ja eesmärkidest kahe riigi majanduse täiendava lõimumise nimel.

Selles vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatakse Soome-Eesti transpordiühenduse parema liikuvuse ja koostoime rakendamiseks tehtava koostöö tingimused ning vormid.

 

Taust

 

Eesti ja Soome majanduslik lõimumine ning Helsingi-Tallinna kaksiklinna piirkondlik lõimumine loovad aluse selle piirkonna soovile saada üheks juhtivaks majanduskeskuseks Põhja-Euroopas. Kahe piirkonna finants-, materiaalseid ja inimressursse ühendades saab piirkonna innovatsioonipotentsiaali mitmekordistada. Mõlemas linnas on kõrge haridustase ning vastastikku täiendavad majanduslikud eelised pakuvad ulatuslikke võimalusi nii tavapärastele kui ka uutele innovatsioonipõhistele tööstusharudele.

 

Helsingi ja Tallinn on kaks Euroopa keskpaigast kaugeimal asuvat ELi pealinna nii tee pikkuse kui ka reisiaja mõttes. Rail Baltic lahendab selle küsimuse, lisades Euroopa raudteevõrgustikku sellest siiani puudunud lüli. Oluline on Soome selle koridoriga paremini ühendada.

 

Eesmärk

 

Asutajapartneritel ja teistel selle vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutanutel on ühine soov käivitada Eesti-Soome dialoog ja piiriülene koostöö, suurendades liikuvust ja digitaalset koostoimet, võtta meetmeid asjaomaste riikide majanduse lõimimise edasiseks toetamiseks ja ühise tööturu edendamiseks ning luua majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised ja haridusega seotud ühendused ja võrgustikud, et toetada Soome ja Eesti ühiskonna vastastikku kasulikku lõimumist.

 

Vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutanud asutavad ühiselt Soome-Eesti transpordiühenduse algatuse, mida edendatakse mitmesuguste meetmete kaudu, näiteks:

  • Helsingi-Tallinna pudelikaela kõrvaldamise toetamine üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) Põhjamere-Balti-suunalises koridoris;
  • transpordi e-teenuste sünkroonimine Helsingi ja Tallinna vahel;
  • Soome-Eesti transpordipüsiühenduse täieliku teostatavusuuringu läbiviimise toetamine;
  • Helsingi ja Tallinna vaheliste arukate transpordi e-teenuste katseprojektide toetamine.

 

Rakendamine

 

Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastavad kuus asutajapartnerit ja hiljem liituvad partnerid. Asutajapartnerid moodustavad ülalnimetatud tegevuse koordineerimiseks töörühma, mida nimetatakse Soome-Eesti transpordiühenduse algatuse sekretariaadiks. Algatus korraldab temaatilisi ümarlaudu ja konverentse ning viib ellu kahe ühiskonna laiaulatuslikuks ja tõhusaks kommunikatsiooniks ja osalemiseks vajalikku tegevust. Kommunikatsioon kogu Läänemere piirkonna ja ELi institutsioonidega on prioriteetne ülesanne. Partnerid teevad koostööd eesmärgiga piirkond tihedamalt ühendada. Partnerid teevad lobitööd ja edendavad algatust kõigis poliitilistes ja avalikes foorumites.

 

Algatus

 

Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamisega moodustavad asutajapartnerid avatud algatuse, mida nimetatakse Soome-Eesti transpordiühenduse algatuseks. Selle avatud koostöövõrgustikuga võivad ühineda kõik huvitatud pooled.

 

Kestus

 

See vastastikuse mõistmise memorandum jõustub allkirjastamisel ja kehtib kuni selle muutmise või lõpetamiseni. Memorandumit võib muuta asutajapartnerite volitatud ametiisikute vastastikusel nõusolekul. Volitatud ametiisikute vastastikuse kokkuleppe puudumisel lõpeb vastastikuse mõistmise memorandumi kehtivus 31. detsembril 2018.

 

Partnerite kontaktandmed

 

Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium, kontaktisik Hannes Virkus, telefon 6256365, e-post hannes.virkus@mkm.ee.

Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium, kontaktisik ..., telefon ..., e-post ... .

Tallinna Linnavalitsus, kontaktisik Kaarel-Mati Halla, telefon 640 4496, e-post kaarel-mati.halla@tallinnlv.ee.

Helsingi linn, kontaktisik Jasmin Etelämäki, telefon +358 40 334 1656, e-post jasmin.etelamaki@hel.fi.

Harju Maavalitsus, kontaktisik Kaarel Kose, telefon 611 8616, e-post kaarel.kose@harju.maavalitsus.ee.

Helsingi-Uusimaa piirkonnanõukogu, kontaktisik ..., telefon ..., e-post ... .

 

Allakirjutanud

 

Allkirjastatud Tallinnas _______. jaanuaril 2016

 

Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeerium

 

 

______________________

(Kristen Michal, minister)

 

Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

 

______________________

(Anne Berner, minister)

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

______________________

(Taavi Aas, abilinnapea linnapea ülesannetes)

 

 

Helsingi linn

 

 

______________________

(Pekka Sauri, tegevlinnapea)

 

Harju Maavalitsus

 

 

_____________________

(Ülle Rajasalu, maavanem)

 

Helsingi-Uusimaa piirkonnanõukogu

 

 

______________________

(Ossi Savolainen, maavanem)

 

 

Allkirjastatud memorandum lisatud failina.

Toimetaja: HEIKKO KUKK