21.11.16

Teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" - roheline võrgustik

 

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused".

 

 

Käesolevas teemaplaneeringus on analüüsitud looduslike, maastikuliste jm väärtuste ruumilist paiknemist ja omavahelisi suhteid ning kavandatud meetmeid nende säilitamiseks. 

 

Pärast Harju maavanema 11.02.2003 korraldusega nr 356-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestamist on täpsustatud rohelise võrgustiku alade paigutust hiljem kehtestatud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega.

 

Kuna planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneering ja üldplaneering liigilt erinevad planeeringud, mille sisu ja eesmärk on planeerimisseaduse järgi erinev ning mille üldistusastmed on erinevad, siis ei pea ja ei saagi maakonnaplaneeringus ning üldplaneeringus esitatud andmed olla alati identsed. Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust.

 

Planeerimisseaduse § 28 lg 2 punktist 3 tulenevalt tagatakse kehtestatud üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga tutvumine vastavas kohalikus omavalitsuses.

 

Lisainfo:

Alan Rood

arengu- ja planeeringuosakond

peaspetsialist

tel 611 8789

e-post alan.rood@harju.maavalitsus.ee

 

Dokumendid:

 Rohevorgustiku kihid (Mapinfo).zip

(ZIP, 81 KB)

 Teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kaart_rohevorgustik.pdf

(PDF, 1 MB)

 Teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused_lisad_rohevorgustik.pdf

(PDF, 930 KB)

 Teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused_seletuskiri_rohevorgustik.pdf

(PDF, 901 KB)

 Teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused_v22rtuslikud maastikud_rohevorgustik.pdf

(PDF, 998 KB)

 V22rtuslike maastike kihid (Mapinfo).zip

 
 Harju maavanema 11.02.2003 korraldus nr 356-k  

 

Toimetaja: ALAN ROOD